przestrzenny wymiar informacji

Branże

Drogi

Trafność decyzji podejmowanych w obszarach utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, a także zarządzania ruchem i bezpieczeństwem ruchu drogowego, zależy w dużym stopniu od zakresu i aktualności zbiorów danych, jakimi dysponuje zarządca dróg.

Oferowane rozwiązania stanowią efektywne narzędzia do ewidencji i zarządzania siecią oraz ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej. Rozwijamy, dostarczamy i wdrażamy systemy wykorzystujące hurtownie danych, technologie przestrzenne i geoportalowe oraz narzędzia z obszaru technologii mobilnych.

Wspierane obszary
 • System Referencyjny Dróg

  Opis przebiegu drogi i lokalizacja jej elementów odbywa się w sposób naturalny za pomocą liniowego systemu odniesienia - wzdłuż drogi. System referencyjny służy do jednoznacznego określenia położenia drogi, elementów infrastruktury oraz innych zdarzeń i elementów drogowych.

 • Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych

  Zarządzanie i ewidencja infrastruktury drogowej, zarówno w miastach, jak i na obszarach pozamiejskich, jest zagadnieniem złożonym i trudnym. Tym bardziej, że sieć drogowa w większości aglomeracji jest niedostosowana do aktualnych potrzeb.

 • Ewidencja Działek w Pasie Drogowym

  Jedną z płaszczyzn, na której opiera się dokumentacja dotycząca dróg, to ewidencja geodezyjna działek stanowiących pas drogowy. Efektywna automatyzacja procesów administracyjnych w ramach zarządzania działkami drogowymi jest możliwa poprzez zastosowanie dedykowanego systemu informatycznego.

 • Hurtownia Danych Geoinformacyjnych

  Efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową wymaga zastosowania wielopłaszczyznowego systemu, który gromadzi, strukturyzuje oraz umożliwia dokonanie kontroli, analiz i raportowania danych - zarówno opisowych, jaki i przestrzennych. Hurtownia stanowi jedno źródło prawdy danych geoprzestrzennych.

 • Geoportal Informacji Drogowej

  W celu umożliwienia powszechnego dostępu do danych wszystkim użytkownikom - pracownikom oraz firmom współpracującym z Zarządcą - proponujemy wdrożenie webowego geoportalu. Dostarcza on informacje zarówno pracownikom na co dzień związanym z systemami zarządzania jak i osobom, które potrzebują uzyskać określone informację cyklicznie lub sporadycznie.

 • Repozytorium Plików Projektowych

  Rozwiązanie zapewnia dostęp do aktualnych plików projektowych związanych z konkretnym obszarem tematycznym drogi (np. inwestycje, planowanie, przebudowy, remonty, utrzymanie i ochrona dróg) wraz z zarządzaniem komunikacją miedzy użytkownikami zdefiniowanej przestrzeni roboczej.

 • Mobilna Rejestracja Zdarzeń na Drodze

  Jednym z najważniejszych celów informatyzacji procesów dotyczących zarządzania drogami jest znacząca, a docelowo całkowita eliminacja dokumentacji funkcjonującej w formie papierowej oraz jej tradycyjnego obiegu/dekretacji.

 • Projektowanie Infrastruktury Drogowej

  Rozwiązania dla inżynierii lądowej oferują kompletną automatyzację prac projektowych. Produkty zawierają specjalizowany zestaw narzędzia do: tworzenia numerycznego modelu terenu, rozliczania prac ziemnnych i projektowania infrastruktury drogowej. 

 • Wykorzystanie danych LiDAR

  Algorytmy i narzędzia specjalistyczne z zakresu klasyfikacji, detekcji i obiektowania danych ze skaningu laserowego.

 • Opracowanie Danych Drogowych

  Dane gromadzone przez zarządców dróg mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?