przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Ewidencja Dróg Gminnych dla Gminy Gierałtowice

Przedmiotem zamówienia było pozyskanie danych oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie gminy Gierałtowice.

Projekt obejmował:

 1. Wykonanie ewidencji dróg obejmującej następujące elementy:
  1. książkę drogi,
  2. książkę obiektu mostowego oraz tunelu, 
  3. kartę obiektu.
 2.  Pozyskanie danych o drogach gminnych na terenie gminy Gierałtowice i wprowadzenie ich do systemu docelowego.

W trakcie realizacji projektu powstała dokumentacja fotograficzna pasa drogowego powiązana z systemem referencyjnym oraz kilometrażem dróg, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych. Przeprowadzone zostały również prace inwentaryzacyjne w granicach pasa drogowego.

Opracowany system umożliwił przypisanie szczegółowych danych opisowych do obiektów naniesionych na poszczególne warstwy tematyczne. Zebrane dane zostały opracowane w formie elektronicznej mapy dróg (z podziałem na odcinki referencyjne) oraz naniesione na oddzielne warstwy tematyczne wg następującego podziału rzeczowego:

 • osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem,
 • jezdnie,
 • chodniki,
 • pasy zieleni,
 • drzewa i krzewy,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome,
 • sygnalizacja świetlna,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • parkingi, miejsca parkingowe,
 • zatoki autobusowe, przystanki autobusowe,
 • kanalizację deszczową ze studniami kanalizacyjnymi i kratkami ściekowymi,
 • oświetlenie uliczne,
 • obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty drogowe),

Wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych zostały udostępnione równolegle z możliwością ich przeglądania w warstwie graficznej.