przestrzenny wymiar informacji

Branże

esip

Geoportal jako interaktywna mapa

Internetowy Portal Mapowy esip zawiera podstawowe warstwy mapowe najczęściej poszukiwane przez internautów. Oferuje dane graficzne i opisowe dla obszaru działania jednostki samorządu terytorialnego. Interaktywna mapa może być wywoływana z poziomu oficjalnego serwisu internetowego miasta i/lub gminy. Portal oferuje możliwości przeglądania, wyszukiwania, analizowania i drukowania danych opisowo-graficznych.

Geoportal jako system informacji przestrzennej

Internetowy Portal Mapowy esip zapewnia dostęp do różnorodnych danych opisujących zjawiska i zdarzenia występujące na terenie działania danej jednostki administracji publicznej. Stanowi przyjazne w użyciu narzędzie zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i dla pracowników administracji. System gromadzi i harmonizuje informacje z wielu różnych źródeł, umożliwiając ich łatwe wyszukiwanie oraz analizowanie. Tym samym znacznie poprawia jakość procesów decyzyjnych.


Wspierane procesy

 • Gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie informacji graficznej, opisowej, tabelarycznej i fotograficznej organom administracji publicznej
 • Określanie położenia obiektów w przestrzeni za pomocą m.in. współrzędnych geodezyjnych, GPS, adresów czy numerów działek ewidencyjnych
 • Dostęp dla użytkowników systemu do kompleksowych informacji dotyczących przestrzeni geograficznej


Korzyści

 • Usprawnienie zarządzania gospodarką przestrzenną oraz poprawa procesów decyzyjnych
 • Zestawienie w jednym miejscu danych z wielu systemów oraz serwisów dziedzinowych
 • Wyeliminowanie powielania danych
 • Łatwe wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie danych z wielu źródeł
 • Jednorodne środowisko dla różnych użytkowników
 • Wygodny dostęp urzędników i obywateli do informacji przestrzennej
 • Zgodność z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP)
 • Promocja działań administracji publicznej

Cechy
 • Zgodność ze standardami OGC oraz wytycznymi dyrektywy INSPIRE
 • Implementacja profilu metadanych
 • Autoryzowany dostęp do danych
 • Przeglądanie i edycja danych w przeglądarce internetowej
 • Wyszukiwanie i raportowanie danych
 • Analizy przestrzenne i tematyczne
 • Wydruk dowolnych kompozycji mapowych
 • Modułowość oraz łatwa rozbudowa systemu
 • Konfigurowalność modelu danych
 • Udostępnienie danych rastrowych, w tym ortofotomap
 • Integracja z serwisami WMS, np. geoportal.gov.pl
 • Publikacja danych poprzez serwer WMS/WFS
 • Zarządzanie prawami użytkowników
 • Wersja wielojęzykowa


Galeria