przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

PowerCivil for Poland V8i

PowerCivil for Poland jest połączeniem platformy graficznej CAD (MicroStation) oraz specjalistycznych narzędzi do projektowania dróg (opartych na oprogramowaniu Bentley InRoads Suite). Ponadto PowerCivil for Poland posiada wbudowane narzędzia do tworzenia, edycji i analizy map, modelowania instalacji burzowych i sanitarnych oraz zaawansowane funkcje związane z projektowaniem zagospodarowania i ukształtowania terenu.

PowerCivil zawiera w sobie pełną funkcjonalność do kreślenia, wydajne narzędzia do tworzenia map i automatyzacji prac projektowych dla projektantów inżynierii lądowej. PowerCivil for Poland umożliwia parametryczne modelowanie 3D sterowane więzami wraz z innowacyjnym podejściem do projektowaniaobiektów inżynierskich przy całościowym podejściu do takiego zagadnienia.

PowerCivil for Poland stosowany jest w projektach drogowych, autostradowych, kolejowych, projektach związanych z pracami publicznymi jak również przy kształtowaniu terenu dla celów komercyjnych, przemysłowych i środowiskowych. Oprogramowanie to oferuje większe wyrafinowanie przy projektowaniu niż standardowe narzędzia, dzięki zastosowaniu zasad projektowych. Użytkownicy mogą pracować w wielu widokach i wymiarach.

W projektach drogowych i autostradowych, unikalny Roadway Designer firmy Bentley oferuje zespolone narzędzie wizualizacji parametrycznych projektów 3D pasa drogowego. To i inne, w pełni dopracowane narzędzia, tworzą w sumie budzący podziw postęp w zakresie wydajności projektów i ich dokładności.

Wszechstronność projektowania

Niezwykle wszechstronny program PowerCivil for Poland jest stosowany we wszystkich typach i fazach projektów inżynierii lądowej, dużych i małych oraz przez użytkownikówo różnym doświadczeniu. Oprogramowanie to integruje wszystkie aspekty projektów drogowych, od stadium korytarza drogowego do końcowego projektu i przygotowania dokumentacji technicznej. Obsługuje ono szeroki zakres złożonych zadań takich jak projekty węzłów drogowych, projekty rond, redukcję danych pomiarowych, roboty ziemne, projektowanie sieci kanalizacji deszczowo-sanitarnej oraz tworzenie raportów o przedmiarach robót.

Elastyczność i możliwość konfiguracji

PowerCivil for Poland oferuje pełną funkcjonalność odnośnie kreślenia i rysowania znaną z MicroStation® w jednym programie. Wydajność PowerCivil for Poland jest wzmocniona przez Civil AccuDraw, wersję MicroStation AccuDraw® przygotowaną na potrzeby inżynierii lądowej – intuicyjne narzędzie precyzyjnego kreślenia, które przewiduje intencje użytkownika, istotnie zmniejszając liczbę kliknięć myszy i innych działań niezbędnych do wykonania rysunku. Civil AccuDraw znacznie przyspiesza proces kreślenia dzięki obsłudze pewnych typowych dla inżynierii lądowej konwencji rysunkowych dla pikietażu, odsunięć, azymutu, itp. Ponieważ obieg informacji zależy silnie od zakresu danego projektu, PowerCivil for Poland oferuje użytkownikom elastyczność pracy dostosowując ją w możliwie najlepszy sposób do konkretnych potrzeb. Oprogramowanie jest całkowicie konfigurowalne, co pozwala użytkownikom dopasować środowisko PowerCivil for Poland do potrzeb standardów projektu lub własnych preferencji. Biblioteki dróg przyspieszają wykonywanie powtarzalnych zadań w projekcie i pozwalają na szybką ocenę alternatyw projektowych niezbędną przy podejmowaniu krytycznych decyzji. PowerCivil for Poland automatyzuje proces przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej.

Ściśle związane z projektem funkcje do jego zarządzania pomagają użytkownikowi w pełni kontrolować wszelkie elementy oraz dokumentację projektową – funkcje, które są ściśle zintegrowane z systemem do zarządzania projektami ProjectWise firmy Bentley łączącym członków zespołu projektowego z informacjami.

Kompletne rozwiązania do kreślenia, wizualizacji i publikowania

PowerCivil for Poland oferuje pełną funkcjonalność tworzenia, edycji, przeglądania, wizualizacji i publikowania znaną z MicroStation, flagowego produktu firmy Bentley, w jednej aplikacji do projektowania obiektów inżynierii lądowej. Czy jest to wykonanie prostego rysunku CAD, zwymiarowanie i opisanie dokumentacji wykonawczej, czy dynamiczny przegląd renderingu modelu, to PowerCivil for Poland sprosta tym zadaniom.

Aby spełnić wymagania inżynierów i projektantów przy realizacji technicznych wyzwań oprogramowanie to obsługuje także ponad 50 formatów rastrowych, wraz z wieloma formatami zawierającymi georeferencje. A ponieważ żaden z projektów nie jest skończony póki jego zawartość nie jest opublikowana, PowerCivil for Poland zawiera funkcje do kreślenia i drukowania na popularnych urządzeniach, określenia zmiennych wydruku odnośnie formatu, skali oraz symboliki oraz publikowanie w formacie Adobe PDF – włącznie z 3D PDF

Praca z danymi pomiarowymi

Jako zintegrowane (wszystko w jednym) rozwiązanie, PowerCivil for Poland oferuje kompletny zestaw funkcji, dzięki które mym użytkownicy mogą automatycznie korzystać z danych pomiarowych, danych GPS, danych ze skanera laserowego LiDAR i danych pomiarowych z terenu w innych formatach. Program obsługuje powszechnie stosowane urządzenia i formaty i pozyskuje szeroki zakres informacji topologicznych.

Obliczenia wykonywane są zgodnie z kilkoma branżowymi metodami. Użytkownicy, w razie potrzeby, mogą modyfikować i przetwarzać dane po zakończeniu projektu, przekazać dane projektowe do innego zespołu na potrzeby tyczenia lub sterowania maszynami budowlanymi.

Zintegrowane tworzenie map

PowerCivil for Poland zawiera kompletny zestaw narzędzi do przetwarzania i edytowania danych GIS i tych niezbędnych do tworzenia map. Narzędzia te pozwalają inżynierowi połączyć dane typu GIS z danymi inżynierskim w celu polepszenia procesu podejmowania decyzji na etapie koncepcji projektu, uwzględnienia istotnych szczegółów jak tereny podmokłe czy publikowania map do publicznej wiadomości.

Proces projektowy zostaje poszerzony o zasady biznesowe i topologiczne i uwzględnia ograniczenia administracyjne. Dzięki połączeniu narzędzi inżynierskich i tych do tworzenia map firma Bentley oferuje rozwiązania CAD z dokładnością inżynierskich projektów, łatwością korzystania i wydajnością w świecie GIS. Ostatecznie, użytkownicy podejmują decyzje na podstawie pełniejszych danych dzięki analizie, wizualizacji, prezentacji i lepszej komunikacji dzięki bogatym w informacje mapom i inteligentnym plikom PDF.

Obiektowe modelowanie powierzchni

PowerCivil for Poland pozwala użytkownikom tworzyć inteligentne modele zawierające nie tylko same dane o powierzchni, ale także o pasie drogi czy innych obiektach terenowych. Obiekty można łatwo wizualnie odróżnić dzięki strukturze, wyglądowi i symbolice. Oprogramowanie wykorzystuje triangularyzację jako reprezentację terenu – zarówno dla istniejącego terenu jak i proponowanego projektu. Inteligentny, numeryczny model terenu (NMT) pozwala użytkownikom umieścić w modelu powierzchni obiekty takie jak linie środkowe drogi, krawędzie chodników czy rowy. Mogą to być przypadkowe obiekty występujące w nieregularnych punktach czy na krawędziach reprezentujące obiekty połączone w liniowe segmenty – tak jak w przypadku garbów, krawędzi chodników czy krawężników. Wewnętrzne wyspy lub otwory reprezentują wykopy pod fundamenty, jeziora, itp. Zewnętrzne, zamknięte obiekty można umieszczać wokół obszarów powierzchni w celu odwzorowania linii wykopów i nasypów w rozważanych projektach. Dodatkowo, w modelu 3D reprezentowane mogą być inne obiekty topograficzne, włącznie z instalacjami (zarówno naziemnymi jak i podziemnymi), budynki i inne zmierzone dane topograficzne.

Elastyczne tworzenie geometrii

Pełny zestaw możliwości programu PowerCivil for Poland w zakresie geometrii współrzędnych (COGO) i zaawansowanego projektowania geometrii trasy umożliwia szybkie tworzenie dokładnej geometrii trasy w planie i niwelety w trakcie powstawania modelu pasa drogowego w trzech wymiarach. Profile wysokościowe wyświetlają informacje o terenie jak również niweletę skojarzona z geometrią trasy w planie. W rezultacie, prawdziwa geometria 3D trasy powstała z takich definicji może zostać wyświetlona w widoku planu drogi. Program obsługuje nieograniczone niczym przeglądanie z nieograniczoną możliwością edycji geometrii w sposób czysto graficzny lub dzięki precyzyjnym wpisaniom. Funkcja kontroli integralności wskazuje i pozwala na usunięcie drobnych błędów oraz podświetla potencjalne problemy, takie jak brak styczności krzywych, do ewentualnej poprawki.

Kontekstowe projektowanie dróg

PowerCivil for Poland oferuje dzięki modułowi Roadway Designer kontekstowe, inteligentne projektowanie 3D pasów drogi. Narzędzie to usprawnia złożone projektowanie każdego aspektu drogi dzięki jednolitej, parametrycznej prezentacji. Użytkownicy mogą poruszać się wzdłuż pasa drogi w kontrolowanych odstępach, przeglądać go i dynamicznie projektować wszystkie składniki drogi. Oprogramowanie automatycznie oblicza dynamiczne wielkości prac ziemnych. Roadway Designer wyświetla widok składający się z czterech części – plan, profil, przekrój poprzeczny i przechyłka. Użytkownicy widzą natychmiast rezultaty swojej pracy we wszystkich widokach.

Dzięki bezpośredniej manipulacji parametrycznych składników graficznych lub dzięki precyzyjnym wprowadzeniom w kontekstowych oknach dialogowych projektowany pas drogowy można z łatwością modyfikować. Unikalna funkcjonalność Roadway Designer pozwala użytkownikom na łatwy dostęp do znanego i istniejącego obiektu. To z kolei pozwala by model zgodny był z wymaganiami terenowymi. Kodowanie kolorami pokazuje potencjalne obszary z problemami w trakcie ich projektowania. Użytkownicy mogą testować decyzje projektowe w Roadway Designer przed ich wprowadzeniem w życie.

Roadway Designer oferuje najnowocześniejszą automatyzację projektowania. Na podstawie geometrii trasy w planie i niwelety oraz danych o terenie oprogramowanie tworzy modele 3D całego pasa drogowego z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej typowych przekrojów poprzecznych. Program automatycznie zapewnia zgodność ze standardami, co w znakomity sposób przyspiesza projektowanie. Przy poszerzaniu dróg, Roadway Designer automatycznie tworzy przejścia w szerokości pasów zgodnie z kryteriami zadanych przez projektanta. Użytkownicy mogą interaktywnie dokonywać edycji przechyłki w locie. Warunki końcowe można obliczyć na każdym etapie procesu projektowania. Łatwo też można modyfikować i tworzyć komponenty inteligentnego projektu – bez potrzeby programowania – i nakładać ograniczenia projektowe, co pozwala na elastyczną kontrolę procesu parametrycznego modelowania 3D. Komponenty mogą być otwartymi lub zamkniętymi kształtami i zawierać krawężnik i fragment kanału ściekowego, chodnik, warstwy asfaltu, warstwy kruszywa, pas oddzielający, barierki, skarpy oraz rowy. Roadway Designer automatycznie tworzy powierzchnie do wykorzystania przy tworzeniu przekroi poprzecznych, wykonywania obliczeń prac ziemnych oraz w wizualizacji i renderingu. Użytkownicy mogą także łączyć komponenty w celu stworzenia pojedynczej powierzchni terenu lub modelu całego pasa drogowego.

Wizualna weryfikacja projektu

Weryfikacja projektu nigdy nie była łatwiejsza. PowerCivil for Poland pozwala użytkownikom na wirtualny przegląd modeli 3D pasów drogowych i wizualną kontrolę pod kątem braków projektowych i fizycznych konfliktów. Dzięki 3D QA, inżynierowie mogą w pełni przeglądać obiekty drogowe pod dowolnym kątem w celu identyfikacji niezgodności, odszukania kolizji z instalacjami i kontroli skrajni. Mogą też oni wizualnie ocenić widoczność, oznakowanie chodników i znaków drogowych jak również rozważyć kilka wariantów pod kątem wyglądu estetycznego danego projektu. Narzędzia do rendering PowerCivil for Poland– przykładowo, wypełnienie kolorem, cieniowanie, oświetlenie i podkładanie tła – ulepszają projekt na każdym jego etapie i zabezpieczają sprawność późniejszych prac budowlanych.

Kompleksowa ocena wyników

PowerCivil for Poland umożliwia elastyczne tworzenie przekrojów poprzecznych z dowolnej linii odniesienia. Własne przekroje poprzeczne mogą być ucięte pod dowolnym kątem lub rozbite na elementy, pojedyncze lub zgrupowane. Oprogramowanie automatycznie opisuje każdy przekrój poprzeczny zgodnie ze wskazaniami użytkownika lub standardami. W przekroju poprzecznym można umieścić szeroki zakres komponentów drogowych, takich jak obiekty terenowe, struktury sieci deszczowo-sanitarnej, komponenty pasa drogowego oraz opisy takie jak odchyłki czy pikietaż. Użytkownicy mogą wybrać wiele sposobów obliczania robót ziemnych polepszające dokładność obliczeń w stosunku do metod tradycyjnych. Wyrafinowane technicznie obliczenia pozwalają użytkownikom określić poziom dokładności na podstawie częstotliwości, z jaką przekroje poprzeczne są przecinane. Stosując tą metodę, PowerCivil for Poland rozpoznaje także komponenty w przekroju poprzecznym i precyzyjnie oblicza objętości. Program oferuje elastyczność w obliczeniach prac ziemnych bazując na liniach prostych lub zakrzywionej geometrii. Metody obliczeniowe obejmują takie sposoby jak Triangle Volume from Surfaces, Hybrid Triangle Volume by Station oraz Volumes by Grid Approximations. Interaktywne funkcje modelowania 3D modułu Roadway Designer łączą parametryczne, sterowane więzami narzędzia z teorią inżynierską oferując projektantom pełną kontrolę nad decyzjami podejmowanymi przez program. PowerCivil for Poland obsługuje różne typy powierzchni terenu – istniejące, projektowane i obliczone jako różnica – i może w obliczeniach pomijać lub uwzględniać wolne powierzchnie.

Projektowanie terenu

Na potrzeby projektowania terenu PowerCivil for Poland oferuje dynamiczny moduł Site Modeler firmy Bentley, pozwalający inżynierom i projektantom interaktywnie tworzyć i modyfikować wzajemnie ze sobą powiązane modele. Dynamiczne ustawienia pozwalają użytkownikom przesuwać, obracać oraz edytować pojedyncze modele i obserwować wpływ na pozostałe modele terenu lub też na model całego projektu. Dodatkowe narzędzia do projektowania terenu przygotowano na specjalne potrzeby inżynierów oferując interaktywne modelowanie obiektów terenowych wchodzących w skład inteligentnego modelu terenu (NMT). Pozwala to zarządzać każdym aspektem projektowania terenu. Oprogramowanie obsługuje działki, granice ewidencyjne, prawa własnościowe, pozwolenia na przejazd i inne aspekty władania gruntów. Automatyzuje to proces projektowania całego zakresu obiektów – włącznie ze zbiornikami, rowami kanalizacyjnymi, podkładami pod budynki i miejscami do zawracania. Wyrafinowana analiza przy porównywaniu powierzchni pomaga użytkownikom na dokładne obliczenia prac ziemnych i wybór najlepszego scenariusza prac budowlanych.

Projektowanie sieci deszczowo-sanitarnej

Wyspecjalizowana aplikacja do projektowania instalacji sanitarnej i zbierania wody deszczowej uzupełnia program PowerCivil for Poland. PowerCivil for Poland pozwala na interaktywne tworzenie modelu 3D skojarzonego z modelami istniejącego i projektowanego terenu, jak również 
z geometrią drogi. Użytkownicy mogą modyfikować sieci w widokach planu lub profilu, wyświetlać nie tylko model odwodnienia PowerCivil for Poland, ale także inne instalacje zamodelowane w PowerCivil for Poland. Pozwala to użytkownikom identyfikować na etapie planowania wszelkie problemy i kolizje. Dostępne jest modelowanie, analiza i pełne projektowanie sieci instalacji deszczowo-sanitarnej wyposażonej we wloty, przepusty, kanały, zbiorniki, studnie rewizyjne, pompy i przewody. Zestaw wyrafinowanych narzędzi obliczeniowych obsługuje cały zakres spotykanych opadów i kontroluje projekt zapewniając zgodność z minimalnymi i maksymalnymi ograniczeniami. Do analizy i projektowania sieci stosowane są przyjęte w branży metody obliczeń hydraulicznych. Modelowanie hydrograficzne metodami Rational, Modified Rational, and Soil Conservation Service oraz algorytmy umieszczania zbiorników pozwalają określić wielkość zbiorników i charakterystyki przepływów. Użytkownicy mogą tworzyć pełen zestaw hydrografów, rysunków i raportów.

Dokumentacja projektowa

PowerCivil for Poland umożliwia wymianę danych w formacie XML odnośnie projektu, objętości i przekrojów poprzecznych. Dane projektowe mogą być stosowane w wielu formatach włącznie z arkuszami kalkulacyjnymi Excel, plikami tekstowymi lub HTML, PDF, drukowaną dokumentacją
czy też w innej postaci. Narzędzia do raportowania automatyzują tworzenie wielu standardowych raportów, takich jak plan czy niweleta, przedmiary robót, skrajnie, tyczenie, opisy formalne, powierzchnie, itp. PowerCivil for Poland oferuje pełne wsparcie w tworzeniu opisów formalnych. Możliwe jest zasilenie danymi z programu urządzeń pracujących w formacie Trimble, TOPCON oraz Leica jak również cyfrowo sterowanych maszyn drogowych.

 

 

 

 

Infrastruktura transportu