przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Referencyjny Dróg

W celu dokładnego odwzorowania sieci dróg na modelu graficznym potrzebna jest unifikacja zasad lokalizowania punktów oraz odcinków referencyjnych. System Referencyjny pozwala lokalizować obiekty i cechy obiektów poprzez określenie odległości wzdłuż elementu liniowego. Rozwiązanie realizuje powiązanie rzeczywistej lokalizacji przestrzennej z układem bieżącego kilometrażu drogi.

Oprogramowanie wspiera zarządcę dróg gwarantując spełnienie wymagań oraz wytycznych, jak również przyczynia się do optymalizacji procesu zarządzania systemem referencyjnym: rejestracji i gromadzenia danych dotyczących punktów i odcinków referencyjnych, akceptacji wyznaczanych w terenie punktów i odcinków referencyjnych, generowania raportów, automatycznego przekazywania danych na potrzeby innych systemów informatycznych.

Interoperacyjność systemu z istniejącymi zasobami danych oraz innymi systemami informatycznymi, zagwarantowana jest poprzez przyjęcie otwartego modelu danych dostępnego dla różnych rozwiązań aplikacyjnych, którego integralną częścią są struktury i algorytmy Liniowego Systemu Odniesienia (LRS – Linear Referencing System).


Wspierane procesy

 • Odniesienie wartości atrybutów do konkretnego punktu w przestrzeni i na linii
 • Rejestracja i gromadzenie danych dotyczących punktów i odcinków referencyjnych
 • Odniesienie każdego obiektu infrastruktury do konkretnego kilometrażu
 • Weryfikacja i akceptacja poprawności wyznaczonych i zarejestrowanych w systemie punktów i odcinków referencyjnych
 • Automatyczna aktualizacja danych po zmianie przebiegu lub zmianie numeracji drogi
 • Dokładne lokalizowanie zdarzeń wyłącznie w oparciu o współrzędne geograficzne
 • Eksport danych do hurtowni

 

Korzyści

 • Jeden system odniesienia dla różnych służb (drogowych, policji, administracji terenowej)
 • Łatwość aktualizacji i archiwizowania danych
 • Jednolity model systemu referencyjnego jako baza odniesienia dla innych systemów informatycznych
 • Możliwość wizualizacji zdarzeń w wielu kontekstach
 • Odniesienie każdego obiektu infrastruktury do konkretnego kilometrażu
 • Możliwość szybkiej readresacji zdarzeń w przypadku zmian kierunku i numeracji dróg


Galeria