przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Zintegrowany System Informatyczny - System Informacji Geograficznej dla UMWD

„Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska" (ZSI) to projekt, który ma na celu utworzenie systemu komputerowego dla urzędów administracji samorządowej, będącego platformą elektronicznej wymiany danych pomiędzy obywatelami a jednostkami samorządu terytorialnego (JST) Dolnego Śląska.

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, posiadający dostęp do wszelkich zasobów ludzkich, organizacyjnych oraz materialnych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia realizacji projektu. Ponadto w projekcie uczestniczy 31 Jednostek Samorządu Terytorialnego funkcjonujących na obszarze Dolnego Śląska (starostwa powiatowe, urzędy gminne i miejskie).

Zintegrowany System Informatyczny stanowi jednolitą w skali regionu platformę elektronicznej wymiany danych obejmującą budowę i wdrożenie:

 • Lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, 
 • Regionalnego Portalu Informacyjnego (RPI), 
 • Centralnego Systemu Identyfikacji i Autoryzacji (CSIiA), 
 • Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD), 
 • Systemu Informacji Geograficznej (GIS), 

w celu:

 • Wspomagania pracy i usprawnienia funkcjonowania poszczególnych urzędów, 
 • Wymiany informacji pomiędzy urzędami, 
 • Wdrożenia Systemu Obiegu Dokumentów w każdej jednostce administracji, 
 • Budowy lokalnych Systemów Informacji Geograficznej, 
 • Integracji danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, 
 • Rozwoju elektronicznych usług dla ludności, 
 • Upowszechnienia wykorzystania podpisu elektronicznego, 
 • Udostępniania zintegrowanej informacji wszystkim zainteresowanym. 

A w szczególności wdrożenie ZSI ma na celu:

 • poprawienie poziomu obsługi interesantów poprzez szybki dostęp do informacji niezbędnych w trakcie załatwiania sprawy urzędowej oraz wprowadzenie centrum obsługi interesantów (możliwość załatwiania spraw przez Internet, dostęp do danych przez całą dobę)
 • zwiększenie wydajności funkcjonowania urzędów i wzrostu efektywności pracy, obniżenie kosztów pracy (redukcja kosztów tworzenia i aktualizacji baz danych, zwiększenia szybkości realizacji spraw, usprawnienie współpracy międzywydziałowej) 

W ramach ZSI firma SHH wdrożyła system GIS. Autorskie rozwiązanie Aplikacje dziedzinowe, które obejmuje swoją funkcjonalnością cztery obszary działalności JST:

 • planowanie przestrzenne, 
 • decyzje planistyczne, 
 • inwestycje, 
 • ochronę środowiska. 

Dzięki temu projektowi wprowadzono wymiar przestrzenny w procesy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Podstawowym zadaniem GIS w ramach ZSI jest integracja istniejących w jednostkach administracji baz danych przestrzennych i stworzenie jednego, wiarygodnego źródła informacji na szczeblu lokalnym.

Budowa ZSI jest zgodna z wytycznymi Unii Europejskiej, dotyczącymi budowy społeczeństwa informacyjnego.

ZSI to najbardziej zaawansowany technologicznie system e-administracji zaprojektowany i wdrożony w Polsce.

Projekt jest sukcesem zarówno administracji publicznej jak i wykonawców, który został dostrzeżony w Polsce i na arenie międzynarodowej o czym świadczy finałowe miejsce w konkursie BE 2008 Award.