Drogi

Trafność decyzji podejmowanych w obszarach utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, a także zarządzania ruchem i bezpieczeństwem ruchu drogowego, zależy w dużym stopniu od zakresu i aktualności zbiorów danych, jakimi dysponuje zarządca dróg.

Oferowane rozwiązania stanowią efektywne narzędzia do ewidencji i zarządzania siecią oraz ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej. Rozwijamy, dostarczamy i wdrażamy systemy wykorzystujące hurtownie danych, technologie przestrzenne i geoportalowe oraz narzędzia z obszaru technologii mobilnych.

wspierane obszary

Portal monitoringu inwestycji drogowych

Geoportal zarządzający oraz publikujący dane z sesji pomiarowych drona wykonywanych cyklicznie w obszarze inwestycji na drogach publicznych. Dostępne są materiały w postaci: ortofotomapy, NMT, NMPT, projektu drogowego itp. Opracowane dane z sesji terenowych mogą być pobierane przez zalogowanych użytkowników. Portal może zostać zaimplementowany dla danych 3D o ile są w posiadaniu zamawiającego.

Opracowanie Danych Drogowych

Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji. Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak skanowanie i kalibracja map, jak również organizacji skomplikowanych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją aż do szczegółowej ewidencji elementów infrastruktury drogowej oraz paszportyzacji uzbrojenia technicznego.

Wykorzystanie danych LiDAR

Oferowane rozwiązania stanowią efektywne narzędzia do ewidencji i zarządzania siecią oraz ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej. Rozwijamy, dostarczamy i wdrażamy systemy wykorzystujące hurtownie danych, technologie przestrzenne i geoportalowe oraz narzędzia z obszaru technologii mobilnych.

System Referencyjny Dróg

Oprogramowanie wspiera zarządcę dróg gwarantując spełnienie wymagań oraz wytycznych, jak również przyczynia się do optymalizacji procesu zarządzania systemem referencyjnym: rejestracji i gromadzenia danych dotyczących punktów i odcinków referencyjnych, akceptacji wyznaczanych w terenie punktów i odcinków referencyjnych, generowania raportów, automatycznego przekazywania danych na potrzeby innych systemów informatycznych.

Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych

System stanowi efektywne narzędzie do zarządzania siecią transportową i ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej miasta lub innego obszaru. Komplementarność konstrukcji systemu wynika nie tylko faktu, iż obejmuje on wiele problemów transportowych. Usprawnia on także wszystkie elementy niezbędne w procesie podejmowania decyzji, tj.: graficzno-opisową bazę danych, blok zbierania i aktualizowania danych o całej infrastrukturze drogowej i ruchu drogowym oraz blok analizy tych danych.

Ewidencja Działek w Pasie Drogowym

System Ewidencji Nieruchomości (SEN) wspiera prowadzenie rejestru działek stanowiących pas drogowy, a także działek przyległych. Efektem pracy rozwiązania jest ilustrowanie danych w postaci rysunku zgodnego z treścią mapy ewidencyjnej (tj. zgodnie z instrukcją G-5 oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją K-1). System jest kompatybilny z formatem SWDE, zatem pozwala importować dane w formacie SWDE do zasilenia bazy danych. Rozwiązanie umożliwia także transformację danych zgromadzonych w bazie danych z różnych układów współrzędnych. System prowadzi rejestr zarówno w części graficznej, jak i opisowej.

Hurtownia Danych Geoinformacyjnych

Bank Danych Geoinformacyjnych (BDG) agreguje informacje pochodzące z różnych systemów, kataloguje je oraz umożliwia efektywne zarządzanie danymi. W ramach hurtowni danych dostępne są procedury synchronizacji oraz udostępniania danych z- i do innych systemów dziedzinowych. Hurtownia danych jest wspierana przez podsystem CAD-GIS wizualizujący zapytania do hurtowni danych oraz służący do lokalizacji poszczególnych zdarzeń w kontekście przestrzennym.

Geoportal Informacji Drogowej

W celu umożliwienia powszechnego dostępu do danych wszystkim użytkownikom – pracownikom oraz firmom współpracującym z Zarządcą – proponujemy wdrożenie webowego geoportalu informacji drogowej. Dostarcza on informacje zarówno pracownikom na co dzień związanym z systemami zarządzania jak i osobom, które potrzebują uzyskać określone informację cyklicznie lub sporadycznie.

Repozytorium Plików Projektowych

Efektywna praca zespołu (pracownicy zarządcy drogi oraz firmy zewnętrzne) w zdefiniowanym projekcie dotyczącym elementu drogi wymaga dobrej komunikacji miedzy uczestnikami. Repozytorium plików projektowych umożliwia pracę na aktualnych plikach dostępnych dla użytkowników zdefiniowanych obszarów. Metadane rejestrowane dla każdego projektu oraz pliku dostarczają możliwość wyszukiwania i raportowania gromadzonych zasobów projektowych.

Mobilna Rejestracja Zdarzeń na Drodze

Wdrożenie systemu zakłada eliminację zidentyfikowanych protokołów z tradycyjnego obiegu papierowego, a w przypadku kiedy nie jest to możliwe ze względu na wymogi prawne – zminimalizowanie takiej sytuacji. Implementacja ma także na celu wprowadzenie standardu obiegu danych dotyczących określonych procesów w sposób elektroniczny. Dokument elektroniczny docelowo zastępuje szablony dokumentów stosowane w formie papierowej.

Projektowanie Infrastruktury Drogowej

Bentley PowerCivil jest połączeniem platformy graficznej CAD (MicroStation) oraz specjalistycznych narzędzi do projektowania dróg (opartych na oprogramowaniu Bentley InRoads Suite). Posiada wbudowane narzędzia do tworzenia, edycji projektów dróg, modelowania instalacji burzowych i sanitarnych oraz zaawansowane funkcje związane z projektowaniem zagospodarowania i ukształtowania terenu.

DOŚWIADCZENIE

  • Monitoring przebiegu inwestycji na drogach krajowych
  • Wsparcie prowadzenia systemu referencyjnego GDDKiA
  • DSDiK we Wrocławiu z nowocześniejszymi narzędziami ewidencji dróg
  • System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego
  • Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych w UM Świdnica
  • Ewidencja Dróg Gminnych dla Gminy Gierałtowice
  • Szkolenia dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  • Szkolenia dla DSDiK