Koleje

Dostarczamy rozwiązania umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie, analizę i wizualizację informacji o liniach oraz przewozach kolejowych. Wspierają one podejmowanie decyzji w zakresie nadzorowania i kształtowania procesów inwestycyjnych, zarządzania infrastrukturą kolejową, opracowania strategii rozwoju oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Wspomagają także planowanie, koordynację i kontrolę przewozów kolejowych oraz lokalizacji i dostępności zasobów.

wspierane obszary

System Referencyjny Sieci Kolejowej

LRS lokalizuje obiekty i cechy obiektów poprzez określenie odległości wzdłuż elementu liniowego. Rozwiązanie realizuje powiązanie rzeczywistej lokalizacji przestrzennej z układem bieżącego kilometrażu infrastruktury. System obejmuje pełny zbiór procedur potrzebnych do ustalenia i utrzymania określonych punktów wzdłuż obiektu liniowego. Wdrożenie rozwiązania LRS przyczynia się do znaczącej optymalizacji procesu zarządzania infrastrukturą kolejową.

Geoportal Informacji Kolejowej

Mapa Interaktywna Infrastruktury (IMI) odpowiada za publikację danych przestrzennych i opisowych o infrastrukturze kolejowej poprzez serwis webowy. Rozwiązanie prezentuje wiele map tematycznych i danych specjalistycznych w jednym miejscu (m.in. mapy administracyjne, mapy linii kolejowych czy lokalizacje punktów eksploatacyjnych) oraz korzysta bezpośrednio z danych przechowywanych w Liniowym Systemie Referencyjnym (LRS).

Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

Krytyczne dane w zakresie infrastruktury (np. eksploatacyjne) należy powiązać z informacjami o charakterze biznesowym. Wdrażając system zarządzania infrastrukturą skoncentrowano się na aspekcie aktualności i dostępności danych (np. geograficznych, technicznych), w procesach organizacyjnych oraz biznesowych. Informatyczne zarządzanie infrastrukturą opiera się na wykorzystaniu konkretnych, dedykowanych narzędzi i oprogramowania.

Ewidencja Nieruchomości

System Ewidencji Nieruchomości (SEN) umożliwia gromadzenie w jednej bazie danych informacji dotyczących nieruchomości w strukturze zintegrowanej graficzno–opisowej bazy. Moduł edycyjny zapewnia zasilanie bazy danych z różnych źródeł, w tym dokumentacji projektowej zapisanej w różnych formatach. Rozwiązanie umożliwia także transformację informacji zgromadzonych w bazie danych z różnych układów współrzędnych. System zapewnia wygenerowanie schematycznej geometrii dla wszystkich działek posiadanych przez przedsiębiorstwo na przykład w oparciu o dane z kilometracją.

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) integruje w jednorodnym środowisku zasób dokumentacji technicznej przewoźnika kolejowego tworząc jedno, centralne repozytorium danych. System ten odzwierciedla w swej strukturze obieg informacji w przedsiębiorstwie (podział na linie kolejowe, projekty czy kontrakty) oraz wykorzystuje do lokalizacji dokumentacji w przestrzeni mapy podkładowe z wielu źródeł.

Monitoring Ruchu Taboru

Monitoring Ruchu Taboru (MRT) prezentuje na mapie sieci kolejowej planową i rzeczywistą trasę pociągu, a także aktualną lokalizację pociągu oraz pozycję zajmowaną przez poszczególne składy na podstawie sygnałów GPS. System korzysta z mapy sieci kolejowej zawartej w aplikacji LRS. MRT dodaje kolejne warstwy mapy dla prezentacji trasy pociągu oraz jego bieżącej pozycji. Rozwiązanie zostało przygotowane w taki sposób, aby mogło być częścią dowolnej aplikacji informatycznej funkcjonującej w przedsiębiorstwie.

Dyspozytura

Rozwiązanie zostało zbudowane na potrzeby planowania, koordynacji i kontroli przewozów kolejowych, monitorowania lokalizacji i dostępności lokomotyw oraz organizacji pracy załóg obsługujących te przewozy. System wspiera pracę dyspozytorów poprzez kontrolę poprawności i kompletności wpisów z punktu widzenia nadzoru oraz raportowania wewnętrznego.

Projektowanie Infrastruktury Szynowej

Rozwiązania Bentley RailTrack oraz Power Rail Overhead Line obejmują cały cykl życia – poczynając od gromadzenia danych, przez projektowanie i utrzymanie, na planowaniu realizacji inwestycji kończąc. Systemy służą do projektowania nowych i przebudowy istniejących linii kolejowych. Pozwalają one na innowacyjne projektowanie w oparciu o obiektowe i parametryczne modelowanie 3D.

Wykorzystanie danych LiDAR

Algorytmy i narzędzia specjalistyczne z zakresu klasyfikacji, detekcji oraz obiektowania danych kolejowych ze skaningu laserowego.

Opracowanie Danych

Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?

DOŚWIADCZENIE

  • System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK)
  • System Referencyjny dla PKP PLK
  • System Train-KD dla STK Wrocław
  • Monitoring Ruchu Taboru dla PKP PLK
  • Moduł Dokumentacja dla PKP PLK
  • Moduł Nieruchomości dla PKP PLK
  • Mapa Interaktywna Linii Kolejowych dla PKP PLK
  • Moduł dostępu do danych przestrzennych dla PKP LHS