Urzędy

Jednostki administracji publicznej rejestrują ogromne ilości danych o charakterze przestrzennym. Są to głównie informacje gromadzone w urzędowych rejestrach, pochodzące z kilku obszarów tematycznych. Jakość i aktualność tych danych jest kluczowa dla poprawnej realizacji statutowych celów jednostek oraz wspierania procesów decyzyjnych.

Wspomagamy gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych przestrzennych przez urzędy. Proponowane rozwiązania uzupełniają i wzbogacają wdrożone w jednostkach rejestry i bazy tematyczne o nowe funkcjonalności, a dane o ich wymiar przestrzenny. Wdrożenie oferowanych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy, usprawnienie procesu podejmowania decyzji a także obsługi procedur administracyjnych.

wspierane obszary

Modele miejskie 3D

Wdrażamy modele miejskie 3D nie tylko w celach wizualizacyjnych, ale przede wszystkim jako platformę do tworzenia -e-usług dla urzędników oraz mieszkańców.  Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów staje się coraz bardziej powszechne. Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc dedykowanych aplikacji, stworzenie infrastruktury danych przestrzennych 3D nie jest możliwe. Więcej na smart3Dcity.pl

Geoportal

Internetowy Portal Mapowy zawiera podstawowe warstwy najczęściej poszukiwane przez internautów. Oferuje geometrię i dane opisowe dla obszaru działania jednostki samorządu terytorialnego.

Interaktywna mapa może być wywoływana z poziomu oficjalnego serwisu internetowego miasta i/lub gminy. Portal oferuje możliwości przeglądania, wyszukiwania, analizowania i drukowania danych opisowo-graficznych. Więcej na xaris.shh.pl

Kokpity danych miejskich

Przeprowadzamy analizy danych z rejestrów miejskich a na ich odstawie projektujemy i tworzymy interaktywne kokpity prezentujące dane dziedzinowe w różnych aspektach.  
Obserwacja dużej ilości danych w narzędziu analitycznym dzięki syntetycznemu podejściu i wydzieleniu kluczowych wskaźników (KPI) pozwala na szybsze raportowanie oraz efektywniejsze zarządzanie obszarem.

Obsługa Zasobów Mapowych

System umożliwia zorganizowanie zarządzania i udostępniania dokumentacji mapowej w urzędzie. Pozwala na przeglądanie zgromadzonych danych występujących w formatach rastrowych, wektorowych czy przechowywanych w bazie danych. Jest jednolitym źródłem informacji dla wszystkich jednostek samorządowych używających zasobów mapowych.

Systemy analityczne Business Intelligence

Rozwiązanie BI to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz oraz dostęp do aktualnych oraz kluczowych zintegrowanych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. BI AiRgeo to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów.

Bazy Danych Tematycznych

Kompozycje cyfrowych map tematycznych prezentują wybrane elementy mapy topograficznej lub jej elementów, które stanowią tło dla przedstawianych treści map tematycznych. Oferowane cyfrowe mapy tematyczne powstają z przeznaczeniem dla konkretnego odbiorcy. Dzięki temu podlegają szeregowi dedykowanych zabiegów merytorycznych i technologicznych, tworzących z nich finalnie Bazy Danych Tematycznych – kluczowy składnik GIS.

Opracowanie Danych

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zasilić system w dane, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

DOŚWIADCZENIE

 • Lublin 3D/4D
 • Model 3D miasta Poznania dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • Aktualizacja wektorowej mapy rowów dla ARiMR
 • Portal mapowy dla Środy Śląskiej
 • Obwody Łowieckie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Analiza inwestycji miejskich dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • Numeryczna mapa zasadnicza w PODGiK Milicz
 • Numeryczna mapa zasadnicza w Urzędzie Miasta Tarnów
 • Publikacja danych MPZP dla MPU w Bydgoszczy
 • Migracja mapy miejskiej dla GEOPOZ
 • Zintegrowany System Informatyczny – System Informacji Geograficznej dla UMWD
 • Wektoryzacja elementów sieci oświetleniowej dla Urzędu Miasta Świdnica
 • Baza ewidencji budynków i lokali dla ZGKiKM Wrocław
 • Publikacja danych w ramach DSIP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Baza danych cieków i urządzeń melioracji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Przeglądarka Zasobów Przestrzennych w UM Świdnica
 • Przeglądarka Danych Przestrzennych dla UG Gierałtowice
 • Opracowanie mapy zasadniczej dla Urzędu Miasta w Świdnicy
 • Mapa ewidencji gruntów i budynków dla Urzędu Miasta Rzeszowa