Rusza aktualizacja modelu 3D Wrocławia

Firma SHH podpisała z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu umowę na aktualizację trójwymiarowego modelu zabudowy stolicy Dolnego Śląska.

Do zadań SHH należy opracowanie modelu 3D zabudowy w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2, czyli z uwzględnieniem kształtu dachów. Do realizacji celu wykonawca otrzyma od zamawiającego komplet danych źródłowych dla miasta Wrocławia – obrysy 11 468 budynków, powstałych od czasu ostatniej aktualizacji wiele lat temu, numeryczne modele terenu i pokrycia terenu, chmury punktów o gęstości 12-25 pkt/m2. oraz ortofotomapy z pikselem od 5 do 25 cm.

Wraz z aktualizacją modelu 3D firma SHH dostarczy specjalistyczne oprogramowanie do generowania i edycji modelu zabudowy w stu procentach oparte na otwartym standardzie OGC cityGML. Oprogramowanie służyć będzie miastu do aktualizacji modelu na podstawie nowych zbiorów danych ewidencyjnych i wysokościowych. Kluczowym elementem opracowania będą mapy rozbieżności, stanowiące element kontroli dokładnościowej wygenerowanych modeli budynków miasta Wrocławia. W ramach realizacji przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu aktualizacji modelu 3D dla pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego UM Wrocławia (nowa nazwa Biura Rozwoju Wrocławia od 2022 roku).

Projekt jest efektem rosnącego zainteresowania miast aktualizacją modeli 3D stworzonych wiele lat temu, które obecnie muszą podlegać procesowi aktualizacji danych. Schemat cityGML, jako de facto standard światowy, obecny jest w coraz większej ilości miejskich projektów GIS 3D, co polepsza ich standaryzację, własności integracyjne i interoperacyjne.

Więcej na smart3dcity.pl