SekoZ

System SekoZ jest realizowany z myślą o miastach priorytetowo traktujących rozwój urbanistyczny tkanki miejskiej w ścisłej korelacji z ekologią. Projekt wykonuje konsorcjum SHH, Atmoterm i Politechnika Wrocławska. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat od października 2019 r.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie rozwiązania „System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej” (SekoZ). W procesie opracowywania Systemu zostanie wykorzystana technologia GIS 3D umożliwiająca automatyczne modelowanie obiektów przestrzeni miejskiej. Zostanie także zastosowane wysokorozdzielcze modelowanie pól parametrów meteorologicznych oraz jakości powietrza. Rozwiązanie będzie również umożliwiało zautomatyzowanie inwentaryzacji ilościowej drzewostanów i innych struktur roślinnych w przestrzeni miejskiej w oparciu o technologię LIDAR oraz procedury analityczne w przestrzeni trójwymiarowej. Ułatwi badanie wpływu zieleni miejskiej na jakość powietrza, temperaturę powietrza oraz retencję wód opadowych.

W zakresie zadań dotyczących prac rozwojowych zostanie przeprowadzona waloryzacja przestrzenna miasta w zależności od wartości wskaźników ilościowych usług ekosystemowych. W ramach projektu opracowany zostanie prototyp oprogramowania automatyzujący inwentaryzację zieleni miejskiej w zakresie ewaluacji usług ekosystemowych w trzech aspektach:

  • poprawy jakości powietrza w mieście poprzez redukcję zanieczyszczeń oraz zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla w wyniku efektywnego planowania zieleni miejskiej,
  • polepszenia warunków klimatycznych w mieście w zakresie obniżenia temperatury powietrza, a przez to ograniczenie zasięgu miejskiej wyspy ciepła w wyniku efektywnego planowania zieleni miejskiej,
  • zwiększenia retencji wód opadowych w wyniku efektywnego planowania zieleni miejskiej.

Efektem projektu SekoZ oprócz funkcji planowania i prognozowania będzie również umożliwienie bieżącego monitoringu określającego efekty środowiskowe związane z istniejącą zielenią miejską.

SekoZ będzie przeznaczony do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności miasta, dla których planowanie zieleni miejskiej jest jednym z priorytetów rozwoju urbanistycznego. Z efektów działania rozwiązania skorzystają mieszkańcy, urbaniści, planiści oraz decydenci. System będzie miał formę aplikacji internetowej.

Główne korzyści

  • automatyzacja procesu inwentaryzacji oraz planowania zieleni miejskiej
  • propozycje poprawy jakości powietrza – redukcja zanieczyszczeń,
  • poprawa warunków klimatycznych
  • zwiększenie retencji wód
  • kształtowanie terenów zielonych w celu uzyskania efektów środowiskowych
  • możliwość ilościowego wyrażenia i kwantyfikacji uzyskanych efektów.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0023/18